Informacja Patentowa                
Politechnika Gdańska Gmach B [10]

Czym jest Informacja Patentowa, jak można ją wykorzystać?
Zapisz się na szkolenie dzwoniąc na numer  
+48 (58) 347 10 66 
Zapoznaj się z naszą ofertą, ofertą Informacji Patentowej.
 Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa - Politechnika Gdańska      Gmach B [10] od ul. Traugutta                                                                                                      
   Gmach B [10] - poziom 600                                                                                                    
   pok. 606, 608                                              
                                 tel/fax: +48 (58) 347 10 66 
                                                                                                              tel: +48 (58) 348 66 33                                                                                                                 e-mail: patent@pg.gda.pl  
orI> INFORMACJA PATENTOWA -OFERTA  
 
 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN                                    

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej
                                  nr 258/XXIII/2015
                                  z 18 marca 2015 r.

  INFORMUJEMY  o  obowiązującym
  
Regulaminie zarządzania i komercjalizacji
  własności intelektualnej 
na Politechnice Gdańskiej.

 

BEZPŁATNE ZESZYTY (TU NR 1) DOSTĘPNE SĄ
w Centrum Wspierania Innowacji  
 
Informacji Patentowej

P

O

L

E

C

A

M

          Y          
10  technologii,hnologii

                          które mogą zmienić
 
nasze życie 

       

    Biała Księga Innowacji 

to rządowy dokument ułatwiającybiznesowi nowatorską działalność.
Proponuje m.in. zwiększenie ulgi na badania i rozwój. Białą Księgę Innowacji przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności,
która koordynuje realizowaną przez rząd politykę innowacyjności.
              

 

 

 

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać wyższe limity kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, które firma odliczy od podstawy opodatkowania.

------------------- * ------------------- 

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (linkw terminie: 
12 stycznia - 13 lutego 2017 r.
 

Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki.
Preferowani będą eksporterzy, którzy chcą promować swoje produkty poza rynkiem europejskim. Firmy powinny też wpisywać się w branżowe programy promocji. Rządowa agencja chce wspierać najbardziej perspektywiczne sektory polskiej gospodarki, w tym m.in. meblarski, medyczny, kosmetyczny i IT/ICT.

więcej: 
https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r-2

180 mnl zł w drugim konkursie dla branży chemicznej - konkurs Innochem powraca 

Konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM”

10 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R.
Na granty mogą liczyć innowacyjne projekty związane m.in. z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów specjalistycznych oraz niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.
Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/ Konkurs_1/1.2/2017_INNOCHEM

Nabór będzie prowadzony od 1.03 do 28.04.17


------------------- * ------------------- 
"Student-Wynalazca" - edycja VIII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca"

Konkurs jest adresowany do:
studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

 Nabór projektów zakończony
w dniu 15.01.2017 

 

 

 

 

 

 P O L E C A M Y  Okładka artykułu

  KONKURSY  

   OFERTĘ  

  AKTULNOŚCI    

  Interaktywną Mapę Klastrów   

 

PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ WYNALAZCZĄ

"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"
 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Data zakończenia naboru 20 stycznia 2017 r.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego".


Kolejny konkurs przewidziany jest w 2017. 
Planowane ramy przyjmowania zgłoszeń: 16 maja - grudzień 2017 roku z pulą 50 mln zł. Data ogłoszenia konkursu: 11.04.2017r.

uwaga Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)

Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej
i elektronicznej.

 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 

 Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.


 1. Harmonogram konkursów NCBR na 2017 r.
   
 2.  
 3. w tym
 4. Poddziałanie 2.3.4
  Ochrona własności przemysłowej
 5.  
 6. Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 
 7.  
 8.  

 9. Harmonogram konkursów
   Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków. 
   - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   

 KONKURSY UP RP 2016 ROZSTRZYGNIĘTE

         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy” 
 w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                            

 

 KONKURSY UP RP 2015 ROZSTRZYGNIĘTE

      
             

 Infor  I> INFORMACJA PATENTOWA -OFERTA  macja Patentowa

      1_J_logo_UPRP_pl                 I> NOWY KWARTALNIK UPRP                

 - uczestnictwo - Konkurs -
Konkurs otwarty dla projektantów, agencji,
firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum

projektowania w dziedzinie designu


 


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej   

Zadania Centrum Wspierania Innowacji

 •    współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

 •    należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza,
w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.             

 BAZY dostępne on-line 

Dostęp on-line do ok. 90 mln dokumentów patentowych z całego świata.

                            WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej:
wynalazków, wzorów użytkowych,
znaków towarowych,
wzorów przemysłowych i zdobniczych
oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich
obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenetbaza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI)
oraz innych krajów

PATENTSCOPEbaza WIPO – zasobna 
w zgłoszenia
międzynarodowe
(od 1978 r.)

DepatisNETbaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy

USPTObaza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

European Patent Registerrejestr zgłoszeń patentowych
i patentów EP

European Publication Serverbaza pełnych tekstów zgłoszeń
i opisów patentowych EP
gromadzonych
od 1978 r.

                            WZORY PRZEMYSŁOWE

RCD - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI

Hague-Expressbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

                         ZNAKI TOWAROWE

CTM - ONLINEbaza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - OHIM/OAMI - wyszukiwanie proste

ROMARINbaza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe

 

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

 

Rzecznik patentowy

dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 608
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

 

Samodzielny referent ds. informacji patentowej

mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl

   -->  INFORMACJA PATENTOWA  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

  MAPA
Gmach B [10] od ul. Traugutta