Czym jest 
Informacja Patentowa?

Jak można ją wykorzystać?

 

Zapisz się na szkolenie
dzwoniąc na numer
 
+48 (58) 347 10 66 
 
+48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą
Informacji Patentowej,

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania:

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
- plan campusu
 
Politechnika Gdańska- mapka
- znajdź nas w Trójmieście
 
Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.gda.pl 
            linKaro@pg.gda.pl
Rzecznik patentowy:
juspawlo@pg.gda.pl
Uchwałą Senatu

Politechniki Gdańskiej

nr 38/2017/XXIV

z 18 stycznia 2017 r.


informujemy

o obowiązującym


Regulaminie

zarządzania

i komercjalizacji

własności intelektualnej

na Politechnice

Gdańskiej.
pdf
Zadania Centrum Wspierania Innowacji, zajmującej się Informacją Patentową 
  •  współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

  •  należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.

 

Programy i inicjatywy 

wspierające  

 

 

poprzez 

 

 

wiedzę
i dofinan
sowanie

 

180 mnl zł w konkursie dla branży chemicznej -  Innochem powraca 

10 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R.

Na granty mogą liczyć innowacyjne projekty związane m.in. z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów specjalistycznych oraz niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

Nabór będzie prowadzony od 1.03 do 28.04.17

 Program „Inteligentny rozwój”,
 
który w okresie 2014-2020 zastąpi „Innowacyjną gospodarkę”
przyniesie biznesowi ponad 10 mld euro, w tym 8,6 mld euro z Unii.

 

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
- Go to Brand.
  zgłoszenia z użyciemem 
Generatora Wniosków
 ze strony internetowej PARP (linkw terminie: 
12 stycznia - 13 lutego 2017 r.
 

internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki.
Preferowani będą eksporterzy, promujący swoje produkty poza rynkiem europejskim. Firmy powinny wpisywać się w branżowe programy promocji. Rządowa agencja chce wspierać najbardziej perspektywiczne sektory polskiej gospodarki: m.in. meblarski, medyczny, kosmetyczny i IT/ICT.

więcej:
więcej

Cele
p
r
o
g
r
a
m
u

Go to Brand

         Harmonogram konkursów  
                 

     
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 
Planowane ramy przyjmowania zgłoszeń
w konkursie na 2017:
16 maja - grudzień 2017 roku
z pulą 50 mln zł.
Data ogłoszenia konkursu: 11.04.2017r.
 
  1. Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 
    Harmonogram konkursów 
    NCBR na 2017 r.

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
 


Cel działania:
wsparcie MŚP
NA OCHRONĘ
PRAW
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJzakończenie naboru wniosków:
20 stycznia 2017 r.

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu                                                                     

                                     - strony 6 i 7 prezentacji.                                                                
 

 Szybka ścieżka do innowacji
(Fast Track to Innovation - FTI)

Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji!


 

Portal Uczestnika FTI  
oraz innych programów Horyzont 2020
 
Innowacyjni - Dobre praktyki
PORTALE    INTERNETOWE    I    CZASOPISMA

PORTALE INTERNETOWE

CZASOPISMA 
 
 
KWARTALNIK
URZĘDU PATENTOWEGO RPinformacja o numerach archiwalnych

NOWY
NUMER 

Mapa  klastrów w Polsce 

      - PARP prezentuje

Interaktywna Mapa KlastrówNUMER 
SPECJALNY

Numer 5/2013
 

DWUTYGODNIK
FEDERACJI SNT NOT

 


Dwutygodnik Federacji SNT NOT

(www.not.org.pl)


 

 


Horyzont 2020 - NOWE WSPARCIE
100 mln euro dla innowacji z dużymi szansami komercjalizacji.
  Biała Księga Innowacji 

to rządowy dokument ułatwiający biznesowi nowatorską działalność.
Proponuje m.in. zwiększenie ulgi na badania i rozwój. Białą Księgę Innowacji przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności,
która koordynuje realizowaną przez rząd politykę innowacyjności.
              
ORGANIZACJE    WPIERAJĄCE    WYNALAZCZOŚĆ

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

European Union Intellectual Property Office, EUIPO
(European Union trade marks, registered Community designs)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Polish Patent Office 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polish Chamber of Patent Attorneys

Inne ciekawostki     

 

BEZPŁATNE ZESZYTY (TU NR 1) DOSTĘPNE SĄ
w Centrum Wspierania Innowacji  
 
Informacji Patentowej

P

O

L

E

C

A

M

          Y          
10  technologii,hnologii

                          które mogą zmienić
 
nasze życie